fbpx

Herroepingsrecht

1. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Met uitzondering van gepersonaliseerde kleding.

2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je Little Ace, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

1. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zul jij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Indien je de geleverde producten binnen de herroepingstermijn zonder een uitdrukkelijke herroepingsverklaring aan ons retourneert, zien wij dit als een herroeping en gelden de gevolgen zoals hierboven uiteengezet.

Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan)
Little Ace
Orion 14
2743 MM te Waddinxveen
E-mailadres: info@littleace.nl.
Telefoonnummer: 0624630107
Kvk-nummer: 72629576

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum (*)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stand 05-01-2019