Algemene Voorwaarden van Little Ace

1. Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Online Shop wordt geëxploiteerd door Little Ace, Gooisekust 49 te Huizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 85553239.
1.2. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.
1.3. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en alleen in hoeveelheden zoals die voor consumenten gebruikelijk zijn.
1.4. De overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten.
1.5. De verkoop van onze producten is beperkt tot Nederland & België (met uitzondering van de Nederlandse gebieden buiten Europa), om welke reden het factuur- en leveringsadres zich in Nederland of België moet bevinden.

2. Sluiten van overeenkomst

2.1 Je kunt in het kader van de Online Shop afzonderlijke producten uit het aanbod selecteren en door aanklikken van de button “in de shopping bag" in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor jou bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer je alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en de button “bestelling met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Hiermee sluit je de koopovereenkomst met Little Ace op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat je deze button hebt aangeklikt, kun je de bestelling en de gegevens bij je bestelling te allen tijde wijzigen en corrigeren. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen onder de 18 jaar.
2.2. Nadat je jouw bestelling hebt geplaatst, ontvang je per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van je bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van je bestelling en ook deze Algemene Voorwaarden nogmaals vermeld. Deze Algemene Voorwaarden worden je ook tijdens je bezoek aan de website aangeboden in downloadbaar formaat (PDF). Voor zover je niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van je bestelling en deze Algemene Voorwaarden hebt uitgeprint en/of ergens anders hebt opgeslagen, raden wij je aan de e-mail uit te printen en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat je bestelling bij ons is binnengekomen.
2.3. Little Ace kan de met jou gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat er op de website vermeld staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. Je ontvangt van ons een e-mail indien dit geval zich voordoet. Indien de bestelling vooraf betaald is, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden overgemaakt op jouw rekening. Deze bepaling doet niet af aan Little Ace haar andere wettelijk rechten de koopovereenkomst te ontbinden.

3. Beschikbaarheid en levertijd van producten

3.1. Is één of zijn meerdere van de door jou bestelde producten op het tijdstip van je bestelling om wat voor een reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij jouw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij jou dan onverwijld per e-mail informeren.
3.2. Is het door jou bestelde product of zijn de door jou bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door jou aangegeven adres bij een normale gang van zaken ca. 2 tot maximaal 5 werkdagen na binnenkomst van de bestelling.
3.3. De bezorging vindt alleen plaats binnen Nederland, België en Duitsland en niet naar andere landen of gebieden binnen het Koninkrijk Nederland en via een door ons geselecteerde firma.

4. Prijs

4.1. In alle prijzen die voor producten in de Online Shop genoemd zijn, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.
4.2. Daarnaast berekenen wij voor iedere zending die door de brievenbus past €4,80 verzendkosten. Grotere zendingen zullen via een pakketdienst gestuurd worden. Deze kosten zijn nog niet in de op de website prijzen opgenomen.

5. Betalingsmogelijkheden

5.1. Je kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

  • iDeal
  • BanContact
  • Bankoverschrijving
  • Klarna betaal later
  • Klarna betaal nu
  • Creditcard
  • SOFORT banking

5.2. Denk eraan dat op grond van jouw, met banken en andere kredietinstellingen, gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor je kunnen ontstaan.
5.3. Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.
5.4. Indien je voor betaling door middel van een factuur betaalt, dien je deze binnen 30 dagen na ontvangst van de producten te voldoen.
5.5. In geval van niet tijdige betaling is de consument contractueel rente over het te betalen bedrag verschuldigd. Tevens wordt het door de consument verschuldigde bedrag bij niet tijdige betaling vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze kosten worden 30 dagen na de ingebrekestelling in rekening gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Totdat er volledig is betaald blijven de geleverde producten ons eigendom.

7. Aansprakelijkheid voor non-conformiteit

7.1. Dit artikel beperkt niet het wettelijke recht op schadevergoeding.
7.2. Onze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking op de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.

8. Recht van intellectueel eigendom en handelsmerken

8.1. De door ons geëxploiteerde website alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele software alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectueel eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor ieder gebruik, behalve voor het uitzoeken en kopen van een artikel, is vooraf schriftelijk toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten niet bij ons liggen, van de rechthebbende.

9. Toepasselijk recht

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Op het gebied van privacy is tevens Nederlands recht van toepassing.

10. Telefoonkosten

10.1. Indien je telefonisch contact met ons opneemt, dien je enkel de kosten hiervoor conform de overeenkomst met de telecom-aanbieder te betalen. Wij brengen hiervoor geen nadere kosten in rekening.

11. WebwinkelKeur

11.1. Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

12. Klachtenregeling

12.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
12.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
12.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
12.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


13. Herroepingsrecht en -instructies

13.1. Wettelijk herroepingsrecht en -instructies

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Met uitzondering van gepersonaliseerde kleding.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je Little Ace, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zul jij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

12.2. Indien je de geleverde producten binnen de herroepingstermijn zonder een uitdrukkelijke herroepingsverklaring aan ons retourneert, zien wij dit als een herroeping en gelden de gevolgen zoals hierboven uiteengezet.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen:

Little Ace B.V.

Gooisekust 49

1274 JC te Huizen.

E-mailadres: info@littleace.nl.

Telefoonnummer: 0623877201

KVK-nummer: 85553239 

  •  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stand: 04-04-2022


De waardering van littleace.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 46 reviews.
× Hoe kan ik je helpen?